Iнформацiя

Найменування особи, яка надає посередницькі послуги:

Особи, що надають посередницькі послуги – Відсутні.

Чинним законодавством України не визначено вимоги щодо формування гарантійних фондів чи забезпечення інших компенсаційних схем при наданні фінансових послуг, що надаються ТОВ «ФК «ХАНТЕР»

ТОВ «ФК «ХАНТЕР» має право на надання фінансових послуг на підставі наступних ліцензій:

Інформація про ліцензії

1) переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків
Номер і дата видачі ліцензії: Ліцензія НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків №62 від 14.09.2017р.
Дата початку дії ліцензії: 14.09.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія

2) надання послуг з факторингу
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2507 від 13.06.2017 року
Дата початку дії ліцензії: 13.06.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія
Рішення про видачу ліцензії розміщене на сайті Нацкомфінпослуг

3) надання послуг з фінансового лізингу
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 2507 від 13.06.2017 року
Дата початку дії ліцензії: 13.06.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія

4) Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту
Номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 3768 від 15.09.2017 року
Дата початку дії ліцензії: 15.09.2017
Строк дії: безстрокова
Статус ліцензії: чинна ліцензія
Рішення про видачу ліцензії розміщене на сайті Нацкомфінпослуг

Інформація про статутний фонд

  • Зареєстрований розмір статутного фонду (статутного або складеного капіталу) 7’000’000,00 грн.
  • Фактично сплачена частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу) 7’000’000,00 грн.
  • Частка статутного фонду (статутного капіталу), що належить державі,  0,00%
  • Частка статутного фонду (статутного або складеного капіталу), що належить нерезидентам,  0,00%

Відомості про власників з істотною участю

1) Фізичні особи: Фізична особа – Дьоміна Юлія Олександрівна, якій належить 100% Статутного капіталу Товариства, що в сумі становить 7000000.00 (сім мільйонів гривень 00 копійок)

2) Юридичні особи: Немає

Відомості про порушення провадження у справі про банкрутство

Справи про банкрутство стосовно фінансової установи не порушувались; Відомості про застосування процедури санації: справи про банкрутство стосовно фінансової установи не порушувались, процедури санації не застосовувались.

Рішення про ліквідацію фінансової

Рішення про ліквідацію не приймалось.

Порядок розгляду звернень споживачів фінансових послуг

У цьому розділі “Споживач” (споживач фінансових послуг з переказу коштів) – фізична особа, яка отримує або має намір отримати фінансову послугу з переказу коштів у ТОВ «ФК»ХАНТЕР» для задоволення особистих потреб, не пов’язаних із підприємницькою, незалежною професійною діяльністю.
1. Звернення Споживачів розглядаються у порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, Законом України “Про звернення громадян”. Звернення Споживачів, оформлені належним чином і подані в установленому законодавством порядку, підлягають обов’язковому прийняттю та розгляду.

2. Основними принципами розгляду звернень у ТОВ «ФК «ХАНТЕР» є:
–  неупередженість;
–  об’єктивність;
–  дотримання вимог чинного законодавства;
–  строковість;
–  швидкість та налагодженість реагування;
–  попередження можливості виникнення подібних ситуацій у майбутньому;
–  забезпечення Споживачам зручного, зрозумілого та безперешкодного доступу для надання звернень та пропозицій.

3. Звернення Споживача можуть бути усними або письмовими.
Усне звернення надається Споживачем:
• засобами телефонного зв’язку;
• за допомогою голосового зв’язку у месенджері (спеціальному мобільному додатку, призначеному для обміну інформацією у голосовому та/або текстовому вигляді).

Вартість дзвінків або інтернет-трафіку під час усних звернень сплачує Споживач за власний кошт, відповідно до тарифів оператора Споживача.
Письмове звернення надсилається Споживачем:
• поштою;
• електронною поштою;
• у текстовому вигляді у месенджері.
Будь-яке звернення має бути надіслане через/на визначені на Веб-сайті контактні дані ТОВ «ФК «ХАНТЕР» (номери телефонів, поштову адресу, адресу електронної пошти, реквізити у месенджерах тощо).

4. У зверненні має бути зазначено:
• прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання Споживача;
• місце проживання Споживача;
• суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
• телефон та/або поштову (електронну) адресу;
• спосіб отримання відповіді (телефон, електронна пошта, поштова адреса тощо);
• інші відомості, які на думку Споживача, необхідно вказати для розгляду питання по суті.

5. Звернення складається Споживачем у довільній формі, його зміст (зокрема, спосіб викладення) та форма (зокрема, почерк) має дозволити ТОВ «ФК «ХАНТЕР» точно та однозначно зрозуміти суть такого звернення. ТОВ «ФК «ХАНТЕР» звільняється від відповідальності у разі, якщо звернення Споживача не було розглянуте або було розглянуте у невідповідні строки у разі, якщо звернення складено та/або оформлене у спосіб та по формі, що ускладнює розуміння його суті.

6. Письмове звернення повинно бути оформлено відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян» та цього Порядку, підписано заявником (власноручним підписом або із застосуванням кваліфікованого електронного підпису) із зазначенням дати його оформлення. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливим i чітким почерком.

7. Звернення, направлене засобом електронної пошти, з використанням месенджерів або у інший електронний спосіб, може не містити накладеного підпису (в тому числі кваліфікованого електронного підпису) заявника, але має чітко ідентифікувати заявника за адресою електронної пошти та/або номером телефону.

8. Звернення, яке не підлягає розгляду та вирішенню:
–  звернення, надане без зазначення обов’язкових реквізитів та без дотримання вимог;
–  звернення, надане без викладення суті звернення або у разі якщо звернення викладено у незрозумілий спосіб та формі;
–  звернення, не підписані автором (у разі якщо це вимагається), а також таке, з якого неможливо встановити авторство;
–  повторне звернення від одного і того ж Споживача з одного і того ж питання, якщо перше звернення вирішено по суті або знаходиться у стадії вирішення;
–  звернення особи, визнаної судом недієздатною.

9. Реєстрація звернень.
Звернення, які надходять до ТОВ «ФК «ХАНТЕР» реєструються в день їх надходження до ТОВ «ФК «ХАНТЕР», шляхом унесення відомостей до журналу реєстрації звернень Споживачів (користувачів).
Журнал реєстрації звернень Споживачів ведеться із забезпеченням захисту інформації, що міститься в ньому, відповідно до законодавства України.
Журнал реєстрації звернень Споживачів ведеться у формі та за змістом відповідно до вимог, визначених нормативно-правовими актами Національного банку.
Журнал реєстрації звернень Споживачів ведеться уповноваженими працівниками ТОВ «ФК «ХАНТЕР», до функціональних обов’язків яких відноситься розгляд звернень Споживачів.

10. Опрацювання звернень.
Опрацювання усних звернень Споживачів здійснюється відповідальними працівниками ТОВ «ФК «ХАНТЕР». Якщо для вирішення порушеного питання, перевірки вказаної Споживачем інформації необхідно опрацювати додаткові документи, матеріали тощо, заявнику пропонують надати письмову заяву та, у разі необхідності, додаткові документи будь-яким зручним способом (поштовим зв’язком, електронною поштою).
Опрацювання письмових звернень здійснюється відповідальними працівниками ТОВ «ФК «ХАНТЕР».
Обробка та розгляд звернення здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів з моменту його отримання. Якщо звернення надійшло у неробочий/святковий день, то датою отримання такого звернення вважається перший наступний робочий день.

11. Терміни надання відповідей на звернення, залежно від категорії звернення:

Категорія звернень Термін надання відповіді
Звернення, що не вимагають додаткового вивчення. до 4 робочих днів з дати отримання
Звернення, що вимагають додаткового вивчення. до 10 робочих днів з дати отримання
Складні звернення, що вимагають надсилання додаткових запитів та/або проведення розслідувань. до 20 робочих днів з дати отримання

12. Датою виконання звернення (датою надання відповіді) є дата реєстрації відповіді на нього. Відповідь за результатами розгляду звернення надається працівниками ТОВ «ФК «ХАНТЕР» до функціональних обов’язків яких відноситься розгляд звернень Споживачів.

13. Відповідь на звернення надається українською мовою. Виключенням є ситуація, коли Споживач обґрунтовано просить надати відповідь іноземною мовою.

14. При наявності одночасно кількох звернень від одного Споживача (повторних, додаткових), ТОВ «ФК «ХАНТЕР» має право оформити одну відповідь на всі звернення, перерахувавши у відповіді всі звернення, щодо яких надаються пояснення/інформація/відповідь.

15. ТОВ «ФК «ХАНТЕР» розглядає звернення Споживачів, не стягуючи з них плати за це (безоплатно).

16. За для вирішення власного питання Споживач також має право звернутися до Національного банку через розділ офіційного Інтернет-представництва Звернення громадян.

17. Подання звернення до ТОВ «ФК «ХАНТЕР» або Національного банку України не позбавляє права Споживача на звернення до суду відповідно до законодавства України за захистом своїх прав та інтересів.

18. Посадові особи (працівники) ТОВ «ФК «ХАНТЕР» несуть відповідальність за відмову в прийнятті та розгляді звернення, порушення терміну розгляду звернення, інші порушення права Споживача на звернення, у відповідності до чинного законодавства України.

Зв’яжіться з нами для отримання консультації

38 (096)-494-02-42